شرایط معاونت در یزد چتشرایط معاونت در یزد چت


نکاتی که باید هر معاون چت به آن توجه داشته و رعایت کند

اوردن حداقل روزی 2 کاربر و حضور حداقل روزی 5ساعت در چتروم الزامی میباشید.

از حضور اسامی نامناسب و خلاف قوانین و مقررات در چت خودداری نمایند

برای کنترل روم از هیچ کاربر یا گروهی جانب داری نکند

از هرگونه بحث های سیاسی ، مذهبی و بحث هایی که موجب تفرقه و شدت

بحث میگردد با دادن اخطار های لازم جلوگیری بعمل آورید سایت است و نباید با دیگران شوخی کرده یا موجب آزار دیگر کاربران و ناظران گردند

در صورت مشاهده هرگونه توهین به مدیران و ادمینها و کاربران محترم و قدیمی

چت به شدت برخورد کندد. همچنین سعی کنید افراد خاطی را با صحبت های

دوستانه در خصوصی متوجه اشتباهشان نماییدپرداخت مبلغ 35.000تومان به عنوان ضمانت که در صورت اجرای بقیه شرایط به شما بازگردانده میشود

درصورت پذیرفتن شرایط به یکی از مدیران اطلاع دهید