شرایط ناظری در یزد چتشرایط ناظری در چت روم


نکاتی که باید هر ناظر چت به آن توجه داشته و رعایت کند

ناظر حتما هر روز باید با توجه به تعداد ناظرین به صورت شیفتی حضور مداوم داشته باشد.

سه روز غیبت و عدم حضور در چت روم بصورت اتوماتیک از ناظری برداشته میشود

ناظر به هیچ عنوان نباید برای مساله شخصی کسی رو اخراج کنه در صورت دیدن

این موضوع اول اخطار برای بار دوم سه روز خلع و بار برای سوم کلا از ناظری برکنارخواهد شد.

ناظر باید در همه شرایط رعایت ادب و احترام و خوش رفتاری را بجابیاورد.و جو عمومی روم را شاد و گرم نگه دارد

ناظر باید در روم های دیگر تبلیغ کرده و در جذب کاربر جدید برای روم تلاش نماید.

ناظر باید صادق و وفا دار به یزد چت باشد.

ناظر نباید در هیچ روم دیگر ناظر باشد.

سلام و خداحافظی کردن با تمام کاربران برای ناظر الزامی است.

هیچ ناظری حق دخالت در کار ناظر دیگر را ندارد. و در صفحه اصلی روم حق تذکر به یکدیگر را ندارندپرداخت مبلغ 25.000تومان به عنوان ضمانت که در صورت اجرای بقیه شرایط به شما بازگردانده میشود

درصورت پذیرفتن شرایط به یکی از مدیران اطلاع دهید