کاری کن که همه به تو اعتماد داشته باشند ولی خودت به هیچ کس اعتماد نکن

.........................................................................................................................

روزی سپری شد به امیدی که شب آید      شب آمد و دیدم به دلم تاب و تب آمد

ای دوست دعا کن من بیچاره مبادا          در حسرت دیدار تو جانم به لب آید

 

 

بقیه در ادامه